انغوزه | هینگ | هَنگ

بیشترین ماده مؤثره، کم ترین ناخالصی

کشورنام های رایج
انگلیس Asafoetida , Devil's Dung
هندHing, Heeng, Hengu, Hingu, Ingu, Inguva, Kayam, Perungayam, Perunkaya, Raamathan
فرانسهAsa-foetida, Asafetide, Assa foetida, Ferule persique, Merde du diable, assaFerula
چینA-wei, 新疆阿魏, 阜康阿魏
آلمان Asafoetida, Asafotida, Asant, Stinkasant, Teufelsdreck
افغانستانHang, Anguza, Kama
پاکستانAnjadana, Kama, Anguza
ویتنامAngui
روسAсафетида
لهستانAsafoetida, Zapaliczka Cuchnaca
دانمارکDyvelsdrak
یونانAza
مجارستانOrdoggyoker
سوئدDyvelsträck
ایتالیاAssafetida
نروژDyvelsdrekk
اسپانیاAsafoetida
هلندDuivelsdrek, Afrikaans duiwelsdrek
فنلاندAsafoetida, Hajupihka, Pirunpaska, Pirunpihka
ترکیه Şeytan tersi (devil's sweat), şeytan boku (devil's shit) or şeytanotu (the devil's herb) Şeytan bokosu
عربستانHaltit (Haltit)
ژاپنیAgi Asahueteida
پارامترتوضیح
نام علمیFerula assa-foetida
Author
.L
خانواده
Umbelliferae
نام های مترادف هوموتیپیک (Homotypic)

Peucedanum assa-foetida (L.) Baill.Scorodosma assa-foetida (L.) H.Karst.نام های مترادف هتروتیپیک (Heterotypic)

Ferula foetida St.-Lag.


Ferula hooshee Lindl. ex Descourt.


Narthex polakii Stapf.


Narthex silphium Oerst.


Peucedanum hooshee (Lindl. ex Descourt.) Baill.

رتبه دارویی
3
رتبه خوراکی
3
نام فارسیاَنغوزه، آنغوزه، آنقوزه
پارامترتوضیح
ارتفاع گیاه (متر) 2
پهنای کانوپی (متر) 1.5
فرم رشد چند ساله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ خیر

آفتاب کامل

پارامترتوضیح
خاک مطلوب سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ خیر
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ خیر
اسیدیته خاک اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ خیر
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ خیر
رطوبتخاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ بله
پارامترتوضیح
آیا گیاه خودگشن است؟ بله
نوع گل نر و ماده
نحوه گرده افشانی حشرات

ادویه، برگ، ریشه

گیاه

صمغ، اسانس

مفتولی، رونده به عمق خاک

پارامترتوضیح
ارتفاع از سطح دریا2400 - 950
نوع اقلیم

  • خشک و نیمه خشک

  • سرد و فرا سرد

  • بیابانی تقریباً سرد و فراسرد

شیب اراضی (درجه)40 - 15
حجم بارندگی سالیانه (mm)250 - 150
استاندارد دما (سالیانه - C°)

  • میانگین: 15 - 10

  • حداقل: 10-

  • حداکثر: 40+

توجه: گیاه انغوزه بومی ایران است.

توجه: این گیاه بومی هند نیست، امّا برای قرن ها در طب هندی و آشپزی استفاده می شود.

لطفاً در شرایط و موارد زیر استفاده نشود:

  • خانم های باردار
  • دوران شیردهی
  • نوزادان
  • استفاده خوراکی با دزاژ غیر استاندارد

توجه: قبل از استفاده موضعی، حتماً با پزشک خود مشورت کنید تا برای شما حساسیت پوستی ایجاد نکند.

انواع انغوزه در ایران

انغوزه تلخ

پارامترتوضیح
نام علمی گیاه مولدFerula assa-foetida
فصل بهره برداری (به طور میانگین) اردیبهشت ماه
بهترین زمان خریدمهر ماه

انغوزه شیرین

پارامترتوضیح
نام علمی گیاه مولدFerula foetida
فصل بهره برداری (به طور میانگین)خرداد ماه
بهترین زمان خریدمهر ماه
نام فارسیگندکما
Author(Bunge) Regel
نام های مترادف هوموتیپیک (Homotypic)Scorodosma foetidum Bunge
نام های مترادف هتروتیپیک (Heterotypic)Ferula scorodosma Bentley & Trimen

تفاوت انغوزه تلخ و شیرین چیست؟

نوع انغوزهترکیبات گوگردیترکیبات کومارینی
انغوزه تلخ
انغوزه شیرین---

مقایسه اسانس میان بهترین توده های انغوزه ایران

تعداد ترکیب در اسانسدرصد اسانس

توده انغوزه (مختصات جغرافیایی)

568.75

27.6628° N, ... E

444.2

33.5961° N, ... E

ترکیبات اصلی اسانس بهترین انغوزه تلخ ایران

درصد ترکیبشاخص بازداری

نام ترکیب

24.2971175

(E)-1-Propenyl sec-butyl disulfide

12.4031166

(Z)-1-Propenyl sec-butyl disulfide

9.5381617

10-epi-γ-Eudesmol

9.413932

α-Pinene

7.654976

β-Pinene

4.8431035

(Z)-β-Ocimene

4.1221425

Bis(1-methyl thio)propyl disulfide

3.4481495

Dihydro β-agarofuran

ترکیبات اصلی اسانس بهترین انغوزه شیرین ایران

درصد ترکیبشاخص بازداری

نام ترکیب

41.0881177

(E)-1-Propenyl sec-butyl disulfide

26.2631169

(Z)-1-Propenyl sec-butyl disulfide

7.5661423

Bis(1-methyl thio)propyl disulfide

3.2091210

Bis(1-methyl propyl)disulfide

2.9371349

α-Longipinene

انواع انغوزه بر حسب ساختار شیره گیاه

1. کخ

پس از ایجاد اولین برش روی کُنده گیاه انغوزه، شیره ای با غلظت و ناخالصی کم، درصد چربی و اسانس بیش تر (نسبت به شیره حاصل از سایر برش ها) تراوش می شود که بسته به توانمندی تیم بهره برداری و شرایط جَوی در آن برهه از سال، به طور میانگین پس از 10 تا 15 روز اقدام به جمع آوری آن می کنند که به این شیره کخ گفته می شود.

3. خشک

شیره انغوزه دارای مقادیری آب است. چنانچه شیره خمیری بسته به شرایط اقلیمی و دمای محیط، مدت زمان زیادی روی کُنده گیاه انغوزه بماند و یا پس از برداشت به روش های متفاوت سنتی و صنعتی آب خود را از دست بدهد، شیره خشک ایجاد می شود.

5. کشته

به نسخه خشک شده هریک از لایه های کُنده گیاه انغوزه که به منظور مرحله بعدی استحصال شیره انغوزه برش می خورند، کشته می گویند.

2. شیره خمیری (توده ای)

پس از برش اول و برداشت کخ، بسته به تجربه تیم بهره برداری و شرایط بوته، پس از چند روز مجدداً شروع به تیغ زنی می کنند که فواصل زمانی بین هر بار تیغ زنی به طور میانگین در قطب های مختلف برداشت بین 4 تا 5 روز است و به شیره ای که پس از این بازه زمانی و معمولاً از برش های سه و چهار به بعد برداشت می شود، شیره خمیری انغوزه می گویند. این شیره غلیظ تر و مقدار اسانس و چربی آن نیز کم تر (نسبت به شیره اول) است.

4. اشکی (کال، حر)

به انغوزه ای گفته می شود که در اثر اصابت سنگ ریزه ها به دلیل وزش باد در کوه، نیش حشرات و یا شکستگی ساقه، از روی ساقه گیاه انغوزه نر به بیرون تراوش می شود. مقدار این انغوزه بسیار کم است و به دلیل آنکه در معرض هوا به سرعت اکسید می شود؛ از کم ترین میزان ناخالصی برخوردار است.

انواع انغوزه بر حسب ساختار شیره گیاه

1. کخ

پس از ایجاد اولین برش روی کُنده گیاه انغوزه، شیره ای با غلظت و ناخالصی کم، درصد چربی و اسانس بیش تر (نسبت به شیره حاصل از سایر برش ها) تراوش می شود که بسته به توانمندی تیم بهره برداری و شرایط جَوی در آن برهه از سال، به طور میانگین پس از 10 تا 15 روز اقدام به جمع آوری آن می کنند که به این شیره کخ گفته می شود.

2. شیره خمیری (توده ای)

پس از برش اول و برداشت کخ، بسته به تجربه تیم بهره برداری و شرایط بوته، پس از چند روز مجدداً شروع به تیغ زنی می کنند که فواصل زمانی بین هر بار تیغ زنی به طور میانگین در قطب های مختلف برداشت بین 4 تا 5 روز است و به شیره ای که پس از این بازه زمانی و معمولاً از برش های سه و چهار به بعد برداشت می شود، شیره خمیری انغوزه می گویند. این شیره غلیظ تر و مقدار اسانس و چربی آن نیز کم تر (نسبت به شیره اول) است.

3. خشک

شیره انغوزه دارای درصدی آب است. چنانچه شیره خمیری بسته به شرایط اقلیمی و دمای محیط، مدت زمان زیادی روی کُنده گیاه انغوزه بماند و یا پس از برداشت به روش های متفاوت سنتی و صنعتی آب خود را از دست بدهد، شیره خشک ایجاد می شود.

4. اشکی (کال، حر)

به انغوزه ای گفته می شود که در اثر اصابت سنگ ریزه ها به دلیل وزش باد در کوه، نیش حشرات و یا شکستگی ساقه، از روی ساقه گیاه انغوزه نر به بیرون تراوش می شود. مقدار این انغوزه بسیار کم است و به دلیل آنکه در معرض هوا به سرعت اکسید می شود؛ از کم ترین میزان ناخالصی برخوردار است.

5. کشته

به نسخه خشک شده هریک از لایه های کُنده گیاه انغوزه که به منظور مرحله بعدی استحصال شیره انغوزه برش می خورند، کشته می گویند.

وبلاگ تخصصی انغوزه

وبلاگ تخصصی انغوزه

انغوزه را از زبان کارشناسان فایدیم بشناسید.

انغوزه را از زبان کارشناسان فایدیم بشناسید.

error: Content is protected !!